ALMINNELIGE SALGSBETINGELSER FOR REKTOR AS

1 GENERELT

1.1 Disse alminnelige salgsbetingelser får anvendelse på alle tilbud, korrekturdokumenter, ordrebekreftelser og salg av varer (“Vare(ne)”) fra Rektor AS (org.nr. 921 643 756)(“Rektor”), til bedriftskunder eller andre profesjonelle kunder (en “Kunde” eller “Kunden”).

1.2 Avtalen mellom Rektor og en Kunde består av følgende (og ved eventuell motstrid skal dokumentene gjelde i denne rekkefølgen): 1) Kundens skriftlige aksept av Rektors ordrebekreftelse (“Ordreaksept(en)”), 2) Rektors ordrebekreftelse, 3) Kundens skriftlige aksept av Rektors siste korrekturdokument (“Designaksept(en)”), 4) Rektors korrekturdokumenter (i kronologisk rekkefølge) 5) Rektors tilbud, 6) disse alminnelige salgsbetingelser, 7) annen skriftlig avtale mellom partene (i kronologisk rekkefølge), (samlet “Avtalen”). Eventuelle salgsbetingelser fra Kunden gjelder bare hvis Rektor skriftlig har godkjent disse, og i så fall skal disse anses å ha plass nummer åtte på listen i forrige setning.

2 PRISER OG TILBUD

2.1 Rektors priser er, når ikke annet er skriftlig avtalt, eks. mva., levert EXW (Incoterm 2020) Rektors lager i Sinsenveien 11, 0572 Oslo (“Leveringsstedet”).

2.2 Dersom Kunden ønsker det kan Rektor arrangere for frakt fra Leveringsstedet til annet sted Kunden ønsker Varene, for Kundens regning og risiko. Fraktkostnadene avhenger av forsendelsesmåte, leveringssted og vekt, med påslag til Rektor.

2.3 Rektors tilbud er bindende i fjorten dager fra tilbudsdato, med mindre annet er spesifisert i tilbudet.

2.4 Rektors priser/tilbud/ordrebekreftelse er basert på de interne og eksterne forhold som gjelder på tidspunkt for priser/tilbud/ordrebekreftelse. Dersom det fra priser/tilbud/ordrebekreftelse er sendt til Ordreaksepten er mottatt av Rektor, skjer endringer i kostnader, valutakurser, fraktkostnader, tollsatser, assuranser, importutgifter, avgifter eller priser fra underleverandører eller lignende kostnader, har Rektor rett til å revidere prisen/tilbudet/ordrebekreftelsen tilsvarende.

3 KUNDENS SPESIFIKASJONER

3.1 Varene er som regel produkter spesialtilvirket for hver Kunde, etter Kundens spesifikasjoner (for eksempel ønsket logo). Kunden bærer selv risikoen for følgene av feil eller ufullstendigheter i sine spesifikasjoner. Rektor har ikke noe ansvar for at Varene er passende for Kundens formål.

3.2 Kunden er ansvarlig for at alle tillatelser til å bruke det Kunden ønsker på Varene foreligger (for eksempel alle nødvendige tillatelser til bruk av logo). Rektor gjør ingen undersøkelser av dette. Kunden skal holde Rektor skadesløs for et hvert brudd på tredjeparts rettigheter ved Rektors bruk av Kundens spesifikasjoner.

4 KORREKTUR OG DESIGNAKSEPT. ORDREBEKREFTELSE OG ORDREAKSEPT

4.1 Korrektur og Designaksept

4.1.1 Dersom Kunden ønsker å gå videre etter Rektors tilbud vil Rektor og Kunden avklare det nærmere designet på Varene i en korrekturprosess. Rektor vil da sende Kunden et korrekturdokument som beskriver hvordan Varene vil se ut, herunder for eksempel type Vare som skal påføres Kundens spesifikasjoner, designfoto som illustrer Varene med påført logo, hvor på Varen for eksempel logo skal påføres, størrelse og farger på logo mv.

4.1.2 Kunden er ansvarlig for å gjennomgå korrekturdokumentet nøye, og kontrollere at Rektors korrekturdokument er i overensstemmelse med Kundens ønske. Kunden skal snarest melde eventuelle endringer til Rektor.

4.1.3 Når Kunden mener korrekturdokumentet korrekt og fullstendig angir hvordan Kunden ønsker Varene, skal Kunden sende en skriftlig Designaksept til Rektor.

4.2 Ordrebekreftelse og Ordreaksept

4.2.1 Etter at Kundens Designaksept er mottatt av Rektor, vil Rektor sende en ordrebekreftelse til Kunden. Ordrebekreftelsen inneholder bl.a. et detaljert oppsett over Varene Rektor skal levere til Kunden, priser og estimert leveringstid.

4.2.2 Kunden er ansvarlig for å gjennomgå ordrebekreftelsen nøye og kontrollere at Rektors ordrebekreftelse er i overensstemmelse med Kundens ønske. Dersom Kunden mener ordrebekreftelsen inneholder feil eller ufullstendigheter, må innsigelser fremmes skriftlig snarest etter mottak av denne.

4.2.3 Når Kunden mener ordrebekreftelsen korrekt og fullstendig angir Varene som skal leveres, priser og estimert leveringstid, skal Kunden sende skriftlig Ordreaksept til Rektor.

4.2.4 Varene vil ikke bli satt i bestilling eller produksjon før Kundens Ordreaksept foreligger (og heller ikke før eventuell forskuddsbetaling er mottatt etter punkt 5.2, og eventuell betalingsgaranti etter punkt 5.3).

4.2.5 Endringer av mengder, design eller lignende mellom ordrebekreftelsen og Ordreaksept gir Rektor rett til å revidere pris og estimert leveringstid i ordrebekreftelsen.

4.2.6 Etter Ordreaksept er mottatt av Rektor, er bindende avtale om levering og kjøp av Varene inngått mellom Rektor og Kunden. Avtalen består av de dokumenter som er angitt i punkt 1.2.

4.2.7 Etter Ordreaksept er mottatt av Rektor kan det ikke skje noen endringer fra Kundens side. Det innebærer blant annet at Kunden ikke kan avbestille eller returnere Varer etter Ordreaksept, selv om for eksempel Kunden i ettertid skulle ønske dette eller avdekke en misforståelse eller andre feil i ordrebekreftelsen/Ordreaksepten.

4.2.8 Rektors ordrebekreftelse er bindende for Rektor i en måned fra ordrebekreftelsesdato. Hvis ikke Ordreaksept er mottatt fra Kunden innen dette, er ikke Rektor lenger bundet av ordrebekreftelsen.

5 BETALINGSBETINGELSER

5.1 Med mindre annet er angitt av Rektor i ordrebekreftelsen er betalingsfrist 14 kalenderdager etter fakturadato. Ved for sen betaling skal Kunden betale forsinkelsesrente etter forsinkelsesrenteloven.

5.2 For alle ordrebekreftelser med kjøpesum over kr 50 000 eks. mva. skal det betales forskudd på minimum 50 % av kjøpesummen. Også ved ordrebekreftelser med kjøpesum under dette beløpet skal forskudd betales dersom Rektor ber om det.

5.3 Kunden skal stille tilfredsstillende betalingsgaranti på forlangende fra Rektor. Betalingsgaranti skal stilles for hele kjøpesummen, eller deler av denne dersom det er betalt forskudd, etter Rektors nærmere anvisninger.

5.4 Varene vil ikke bli satt i bestilling eller produksjon før forskuddet er betalt, eventuelt tilfredsstillende betalingsgaranti er stilt.

5.5 Rektor forbeholder seg retten til å ikke utlevere Varene til Kunden før hele kjøpesummen er betalt.

5.6 Betalinger kan ikke holdes tilbake, motregnes eller reduseres på grunnlag av klager, reklamasjoner eller motkrav fra Kundens side uten forutgående skriftlig godkjenning av Rektor.

6 LEVERING

6.1 Leveringssted og estimert leveringstid

6.1.1 Levering og risikoovergang skjer EXW (Incoterms 2020) Leveringsstedet, med mindre annet er skriftlig avtalt. Fra samme tidspunkt går risikoen for Varene over på Kunden. Rektor kan om ønskelig arrangere for frakt videre, i tråd med punkt 2.2.

6.1.2 Dersom Kunden ikke sørger for at Varene blir hentet på Leveringsstedet til estimert leveringstid eller annet leveringstidspunkt informert om fra Rektor, vil Varene lagres for Kundens regning og risiko, så lenge det anses hensiktsmessig. Manglende henting påvirker ikke Kundens plikt til å betale for Varene i tråd med fakturaen fra Rektor.

6.1.3 Rektors estimerte leveringstid fremgår av ordrebekreftelsen og beregnes fra Ordreaksept og mottak av forskudd samt eventuell betalingsgaranti. Den estimerte leveringstiden forutsetter at det er full enighet mellom Rektor og Kunden om alle enkeltheter ved ordrebekreftelsen.

6.1.4 Rektors estimerte leveringstid er basert på normal frakttid fra Rektors produksjonssted og normal tid til tollklarering av Varene, og tar ikke høyde for forsinkelser i denne forbindelse. Rektor har krav på utsatt leveringstid i den utstrekning forsinkelse i frakt eller tollen fører til forsinkelser i Rektors leveranse. Kunden kan heller ikke gjøre andre kontraktsbruddsbeføyelser gjeldende i en slik situasjon.

6.1.5 Rektors estimerte leveringstid er basert på normal samfunns- og leveringssituasjon og tar ikke høyde for konsekvenser av SARS-CoV-2 (“covid-19-konsekvenser”). Rektor har krav på utsatt leveringstid i den utstrekning covid-19-konsekvenser fører til forsinkelser i Rektors leveranse. Kunden kan heller ikke gjøre andre kontraktsbruddsbeføyelser gjeldende i en slik situasjon. Med covid-19-konsekvenser menes både direkte og indirekte konsekvenser av dette hos Rektor, Rektors underleverandører eller kontraktshjelpere, som for eksempel forsinkelser i transportavvikling, varemangel, råstoffmangel, endringer i lover og forskrifter, eller statlig eller kommunale anbefalinger eller nedstenging.

6.1.6 Rektor er ikke ansvarlig for forsinkelse som følge av midlertidig varemangel hos Rektors underleverandører.

6.2 Varene

6.2.1 Rektor skal levere Varene i tråd med eksplisitte krav i ordrebekreftelsen, korrektur gitt Designaksept på og Avtalen for øvrig. Det foreligger kun en mangel ved Varene hvis dette følger av punkt 9.

6.2.2 Rektor vil etter beste evne sørge for at Varene ikke leveres i mindre antall enn det som følger av ordrebekreftelsen, men på grunn av produksjonsprosessen for Varene forbeholder Rektor seg retten til å levere +/- 5 % av Varene. Kunden er forpliktet til å godta og betale for slik levering. Levering av den eventuelt resterende del av Varene skal skje etter nærmere avtale mellom Rektor og Kunden.

6.2.3 Rektor har rett til å levere Varene som delleveranser. Kunden kan ikke kreve dekket kostnader Kunden måtte ha som følge av at Varene leveres i delleveranser.

7 KUNDENS MOTTAKSKONTROLL

Kunden skal ved mottak hos Kunden straks kontrollere at Varene stemmer overens med Avtalen (herunder ordrebekreftelsen og korrektur gitt Designaksept på), samt i rimelig grad foreta en kvalitetskontroll av Varene. Kontrollen skal skje på forsvarlig måte ut fra det som kan forventes ut fra Varens art og leveringsform. Kunden skal melde eventuelt avvik straks og senest fem virkedager etter mottak hos Kunden.

8 REKLAMASJON

8.1 Følgende reklamasjonstider gjelder:

(a) Reklamasjon på eventuelle synlige skader, transportskader eller manko i antall kolli skal skje ved Varenes ankomst dersom Varene transporteres fra Leveringsstedet til annet sted Kunden ønsker. Kunden skal dokumentere slike skader eller manko for rett fraktfører/ ved påtegning på fraktbrev/dokument og sørge for sjåførs signatur på dette. Kunden skal i tillegg informere Rektor om slike skader og manko (selv om transportskader er et forhold mellom Kunden og transportøren da Varene leveres EXW Leveringsstedet og Rektor kun etter avtale arrangerer frakt for Kundens regning og risiko etter punkt 2.2).

(b) Reklamasjon på forsinkelser skal skje uten ugrunnet opphold og senest fem virkedager etter at Varene skulle vært levert.

(c) Reklamasjon på mangler skal skje uten ugrunnet opphold og senest fem virkedager etter at mangelen er eller burde være oppdaget.

8.2 Reklamasjon skal skje før Varene tas i bruk (med mindre det foreligger en skjult mangel som medfører at dette ikke var mulig). Kunden taper sin rett til å fremme krav dersom det ikke reklamert rettidig og i tråd med punkt 8 eller dersom Rektor ikke varsles uten ugrunnet opphold om mangel som Kunden har oppdaget eller burde oppdaget ved mottakskontroll etter punkt 7.

8.3 Alle reklamasjoner skal skje skriftlig. Kundens reklamasjon skal spesifisere art, omfang og konsekvenser av det det reklameres på så langt det er mulig.

8.4 Varene skal ikke tas i bruk før reklamasjonen er avklart med Rektor. Kunden er ansvarlig for at Varene oppbevares på forsvarlig måte inntil reklamasjon er avklart.

9 MANGEL

9.1 Det foreligger kun mangel ved Varene dersom Varene på leveringstidspunktet ikke er i tråd med eksplisitte krav i ordrebekreftelsen, korrektur gitt Designaksept på og Avtalen for øvrig, og dette skyldes forhold som Rektor svarer for. At et design, logo, trykk, eller lignende på tekstil ser ulikt ut på ulike klesstørrelser, innebærer ikke en mangel ved Varene.

9.2 Rektors ansvar ved mangler er begrenset til retting, omlevering eller erstatning etter punkt 9.3, så fremt ikke mangelen er et vesentlig kontraktsbrudd. Kunden skal tilrettelegge slik at retting eller omlevering kan gjennomføres så hurtig som mulig. Dersom dette ikke skjer, bortfaller Rektors ansvar for mangelen.

9.3 Rektors erstatningsansvar ved mangler omfatter ikke indirekte tap og er uansett begrenset til 50 % av kjøpesummen betalt til Rektor, oppad begrenset til kr 50 000. Kunden skal ved rimelige tiltak begrense sitt tap.

9.4 Dersom det foreligger vesentlig kontraktsbrudd kan Kunden heve kjøpet/Avtalen, dog slik heving skjer med virkning fra hevingsdatoen og ikke med tilbakevirkende kraft. Det skal derfor ikke være noen restitusjon mellom partene av leveranser eller betalinger som er gjort før hevingstidspunktet som en effekt av hevingen.

10 FORSINKELSE

10.1 Rektor skal underrette Kunden snarest etter at det eventuelt blir klart at estimert leveringstid ikke kan overholdes. Rektor har krav på utsatt leveringstid i tråd med punkt 6.1.3, 6.1.4, og 6.1.5. Rektor er uansett ikke ansvarlig for forsinkelser som skyldes midlertidig varemangel hos underleverandører (se punkt 6.1.6), forsinkelser som skyldes forhold Rektors selv ikke er herre over, eller force majeure (se punkt 12).

10.2 Ved forsinkelse kan Kunden kun heve kjøpet/Avtalen etter kjøpsloven § 26 dersom forsinkelsen medfører at Kundens formål med kjøpet blir vesentlig forfeilet, dog slik heving skjer med virkning fra hevingsdatoen og ikke med tilbakevirkende kraft. Det skal derfor ikke være noen restitusjon mellom partene av leveranser eller betalinger som er gjort før hevingstidspunktet som en effekt av hevingen. Rektors ansvar ved forsinket levering er videre begrenset til kun erstatning. Kunden skal ved rimelige tiltak begrense sitt tap. Rektors ansvar for forsinkelse omfatter ikke indirekte tap og er uansett begrenset til 50 % av kjøpesummen betalt til Rektor, oppad begrenset til kr 100 000.

11 KUNDENS MISLIGHOLD

Kunden skal erstatte Rektors tap som følge av Kundens mislighold. Erstatningen skal inkludere, men er ikke begrenset til, i) alle utgifter og kostnader Rektor har på grunn av Kundens mislighold, og ii) tapt fortjeneste under Avtalen. Dette har blant annet å gjøre med at Varene er spesialtilvirket for Kunden.

12 FORCE MAJEURE

Rektor er ikke ansvarlig for forsinkelse eller mangel som skyldes hindring utenfor Rektors kontroll og som Rektor ikke med rimelighet kan ventes å ha tatt i betraktning på avtaletiden eller overvinne følgene av (force majeure). Det samme gjelder dersom Rektors underleverandører eller kontraktshjelpere godtgjør slik hindring. Som force majeure regnes blant annet krig, sabotasje, streik, lockout, epidemier (herunder SARS-CoV-2/covid-19-pandemien)), endringer i lover og forskrifter, statlig eller kommunale anbefalinger, eller nedstenging (helt eller delvis), råstoffmangel, varemangel, oversvømmelse, storm, brann og andre virkninger av naturkrefter. Som force majeure regnes også problemer med transportavviklingen som ligger utenfor Rektors eller Rektors underleverandører og kontraktshjelperes kontroll.

13 VERNETING

Dersom det oppstår tvist mellom partene under Avtalen, skal tvisten søkes løst ved forhandlinger. Enhver tvist som måtte oppstå i forbindelse med Avtalen og som ikke løses ved forhandlinger, skal behandles ved de alminnelige domstoler med Oslo tingrett som verneting.